O nás

Advokátsku kanceláriu reprezentuje JUDr. Vlasta Olekšáková a JUDr. Ľuboš Gilk, advokáti zapísaní v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ktorí svoju vyše 20 ročnú právnu prax využívajú pri poskytovaní právnych služieb svojim klientom.

JUDr. Vlasta Olekšáková

pôsobila po skončení Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe ako arbitrážna právnička v podniku zahraničného obchodu, neskôr ako komerčná právnička, konkurzná správkyňa a v súčasnosti pôsobí ako advokátka.

JUDr. Ľuboš Gilk

po skončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil ako podnikový právnik v Železiarniach Podbrezová, neskôr ako podpredseda dozornej rady a napokon ako advokát.

JUDr. Olekšáková a JUDr. Gilk majú bohaté skúsenosti najmä z oblasti obchodného, pracovného, konkurzného a rodinného práva, a tieto sa rozhodli po pôsobení v Žilinskom a Banskobystrickom kraji poskytovať klientom v novootvorenej kancelárii v Podbrezovej.

JUDr. Olekšáková a JUDr. Gilk tiež pôsobia ako rozhodcovia pri Rozhodcovskom súde ARBITREA v Žiline.

Právne služby

Advokátska kancelária JUDr. Olekšákovej a JUDr. Gilka poskytuje široké spektrum právnych služieb, ktoré vyplývajú z dennodenných životných situácií tak fyzických osôb ako aj obchodných spoločností. Či už ide o právne poradenstvo ohľadne výživného alebo založenia obchodnej spoločnosti, naša advokátska kancelária je pripravená poskytnúť Vám vysoko kvalifikovanú právnu pomoc.

Medzi najčastejšie oblasti poskytovaných právnych služieb patrí:

Právo nehnuteľností

 • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
 • zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva
 • poradenstvo pri kúpe, predaji či prenájme nehnuteľností

Rodinné právo

 • poradenstvo pri rozvode
 • výživné a starostlivosť o maloletých
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dedičské právo

 • príprava na dedičské konanie
 • konzultácie pri spísaní závetu
 • zastupovanie v dedičských sporoch

Pracovné právo

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • príprava pracovnoprávnych dokumentov (pracovná zmluva, výpoveď, a pod.)
 • zastupovanie v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • poradenstvo pri pracovných úrazoch
 • poradenstvo pri uplatňovaní mzdových a iných nárokov

Obchodné právo

 • zakladanie spoločností
 • poradenstvo pri prevode obchodného podielu
 • zmeny údajov v obchodnom registri
 • príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie
 • rozhodcovské konanie
 • poradenstvo ohľadne konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia

Trestné právo

 • zastupovanie obvineného v prípravnom konaní a v konaní pred súdom
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • zastupovanie v konaní o odškodnení osôb poškodených násilnými trestnými činmi

Kontakt

Advokátska kancelária

JUDr. Vlasta Olekšáková & JUDr. Ľuboš Gilk
Sládkovičova 12
976 81 Podbrezová

Priestory advokátskej kancelárie sa nachádzajú na 1. poschodí obchodného domu Coop Jednota na ul. Sládkovičova 12 v Podbrezovej.

Telefonický kontakt: +421 907 878 801 (9:00 – 16:00 hod.)

Emailový kontakt: office@akol.sk